سفارش تبلیغ
صبا ویژن

من سیاسی نیستم یک خیانت بزرگ به آحاد جامعه

سیاست به معنی حضور مردم در جامعه است و در لغت به معنی تدبیر خط منشی برای اداره ای کشور از این رو، در معانی امر و نهی کردن مردم، ریاست کردن، حکم راندن، مصلحت اندیشیدن، کیفر دادن، تربیت و ادب کردن، تمرین دادن ، به اصلاح چیزی همت گماردن و نگاهداری و حراست، به کار رفته است

در اصلاح و تدبیر (اداره امور) کشور در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی اجتماعی و ...

در پاسخ به این پرسش که سیاست چیست، باید به نکته‌ای اشاره کرد و آن این است که این مفهوم در همه? جامعه، بستر وقوع سیاست به عنوان یک فعالیت علمی و نظری جامعه? انسانی است

سیاست را در نگاه کلی میتوان حضور آدمی در جامعه دانست یا رابطه میان جامعه، نیروها و گروه‌های اجتماعی و فرهنگی اقتصادی و... با دولت

 سیاست به طور مستقیم با مردم جامعه سرکار دارد و مردم چه بخواهند چه نخواهند سیاسی هستند و در سیاست تاثیر میگذارند 

 بنابر این از ضروریات زندگی امروزی آشنایی کامل از سیاست هست 

  حرفه‌ای که آینده ای هر شهروند را مشخص میکند . در صورت ناآشنا بودن شهروندان با دانش سیاسی، پوپولیست‌ها بر عرصه قدرت رسوب می‌کنند و فقر و فساد را در جامعه حاکم میشوشد.

بدترین بی‌سواد، بی‌سواد سیاسیست کسی خود را سیاسی نمیداند باید بیسواد دانست که آینده خود را به دست باد سپرده آنانی که میگوید سیاسی نیستیم یعنی در جامعه حضور ندارید تنها  فردی که مرده در جامعه حضور ندارد هر چند برخی از افراد مرده هم تا سالها تفکر شان در سیاست نقش بازی میکند از سوی دیگر  همین جمله من سیاسی نیستم خود یک موضع سیاسی هست .

 زندگی انسان از قبیل قیمت نان، آزادی، مسکن، دارو و درمان حتی حضور او در جامعه و... همگی وابسته به تصمیمات سیاسی هستند 

برتولت برشت  افرادی را که خود را سیاسی نمیدانند با افراد بیسوادی مقایسه کرده نه سن می‌شناسد، نه جنس، نه تحصیلات .

آگاهی سیاسی باعث مالکیت اجتماعی فرد و باعث ایجاد جامعه پویا میشود چنانچه بیسوادی سیاسی باعث سو مدیریت کلان و حاکمیت پوپولیست و حتی به وجود آمده انواع دیکتاتوری از این رو در جامعه دیکتاتوری حکومت ها از رشد سواد عموم مردم وحشت دارند زیرا عدم آگاهی سیاسی خود عامل بقای حاکمیت دیکتاتور است

سواد و حضور سیاسی در دنیا امروز فانتزی نیست ، بلکه یک نیاز اساسی است، برای راحت نفس‌ کشیدن، در رفاه زندگی‌کردن و حق هر  شهروند برای آینده خود و فرزندانش یک ملت غیرسیاسی و ناآگاه را به آسانی می‌توان فریب داد و به هر راهی که به سودحاکمیت باشد ، کشانید. فرد غیرسیاسی قادر نیست که رویدادهای جامعه را تحلیل نماید، و بدیل نا آگاهی در دام حکومت میفتد و خود عوامل پنهان در پس تبلیغات حاکمیت میشود.

از این رو میتوان جمله من سیاسی نیستم یک خیانت بزرگ به آحاد جامعه دانست جامعه ای که در آن سرنوشت همگان تا نسل ها رقم میخورد .

نویسنده : علیرضا عالمی